S_PAY-03. บทความวิชาการ/วิจัย (อื่นๆ) : [82] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
Issue DateTitleAuthor(s)
24-August-2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกอำเภอเมืองนครนายก จังหวดนครนายก : THE SATISFACTION OF RECIPIENTS SERVICES FROM NAKHON NAYOK MUNICIPALITY, NAKHON NAYOK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCEจักรพันธ์ แจ้งเหตุผล
22-August-2559การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : PARENTS’PARTICIPATION IN PARTICIPATORY EDUCATIONAL MANAGEMENT CONDUCTED WITH CHILD DEVELOPMENT CENTER OF NAKHAMHAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUANG DISTRICT, NONG BUALAMPHU PROVINCEณัฏฐพัชร์ อัครวสุวัฒน์
22-August-2559ประสิทธิผลระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล/เครือข่าย ด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.: INFORMATION SYSTEM EFFECTIVENESS CASE STUDY : DATABASE/NETWORK OF PREVENTING CORRUPTION INFORMATION SYSTEM OF THE OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSIONฐานิศร์ วิริยธนานนท์
22-August-2559ประสิทธิผลการบริหารงานด้านศาสนสมบัติกลางของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท :THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATION ON ECCLESIASTICAL PROPERTY OF CHAINAT PROVINCIAL OFFICE OF BUDDHISMญาณสุวัฒน์ อินท่าทอง
19-January-2558ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร= A STUDY OF MARKTING MIX ON PURCHASING VEGETABLE AND FRUIT DRINKING JUICE IN BANGKOKณัฐชากุล บุญฤทธิ์
19-January-2558การศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน = THE STUDY OF JOB PERFORMANCE SATISFACTION OF DEPARTMENTOFALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT AND EFFICIENCYสุปราณี อนุศาสตร์
19-January-2558แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของข้าราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน = THE MOTIVATION TO STUDY FOR A MASTER’S DEGREE OF THE GOVERNMENT OFFICER IN THE DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT AND EFFICIENCYสมฤทัย ไทยนิยม
19-January-2558ความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกราชวงศ์ = A CUSTOMER EFFECTING ON MIX OF THE SERVICES OF KASIKORN BANK SI YEAK RATCHAWONG BRANCHประพันธ์ แถวกระต่าย
14-January-2558ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในพื้นที่บูทให้เช่าในศูนย์การค้าเสริมไทยจังหวัดมหาสารคาม= MARKETING FACTORS AFFCTING PURCHASING BEHAVIORS AT SERMTHAI COMPLEX MAHA SARAKHAM PROVINCEพันธิตรา กลีบพิพัฒน์
13-January-2558ปัญหา และ การพัฒนาระบบบัญชี ของ บริษัท หวานใจ จำกัด= A STUDY OF PROBLEM AND DEVELOPMENT OF ACCOUNTING SYSTEM OF WHANJAI COMPANY LIMITEDจินตนา เหล่าชัยพฤกษ์
13-January-2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน = FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PRACTICE PROFESSION WITH THE DEVELOPMENTOF SKILL DEVELOPMENTปรียานุช ดีพรมกุล
12-January-2558ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาเส้นของผู้บริโภค =THE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER PURCHASING OF FISH SNACK PRODUCTSปาณิศรา สิริเอกศาสตร์
12-January-2558การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สานักพระราชวัง= WORKING SATISFACTION OF PERSONNEL,FINANCE DEPARTMENT, BUREAU OFTHE ROYAL HOUSEHOLDสุทธกร เฟื่องกรณ์
12-January-2558ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา = CUSTOMERS’SATISFACTION ON SERVICES AT GOVERNMENTSAVINGS BANK, CHITRALADA BRANCHหทัยรัตน์ บรรลือ
12-January-2558การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ = A STUDY OF CUSTOMERS SATISFACTION TOWARDS SERVICES MARKETING MIX OF RYU SHABU SHABU SIAM SQUAREวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์
12-January-2558ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด= CUSTOMERS SATISFACTION ON SERVICES OF BURAPA SAMYOD HOTELณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง
7-January-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม=Factors affecting the progress of mission transfer to Local Government : A case study of Subdistrict Administration Organization in Nakhonpathom Provinceรังสรรค์ อินทน์จันทน์
4-December-2557ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าในวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมในประเทศไทยเมื่อมีการเปิดวรุตม์ ธีรจันทรางกูร
26-November-2557ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อในการซื้อขายรถยนต์ใหม่ธนดล ถนอมนิรชรชัย
26-November-2557อิทธิพลการพยากรณ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ของกลุ่มพนักงานที่ส่งผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานในองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทิวา เทียนเบ็ญจะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82