Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน ของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานครพิสมัย ผิวอ่อน
December-2556ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวังและผลตอบแทน หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
August-2557ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล
31-May-2556ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอยุวดี เครือรัฐติกาล; yuwadee Kruerattikarn
28-May-2555หน่วยงานที่ควรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการยุวดี เครือรัฐติกาล; yuwadee Kruerattikarn
2562การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรมิดา คงเขตวณิช