Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4453
Title: เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Authors: ปัทมา โกเมนท์จำรัส
Keywords: เศรษฐศาสตร์
จุลภาคเบื้องต้น
Issue Date: 2013
Citation: ปัทมา โกเมนท์จำรัส.(2556).เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Abstract: ตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาECO111เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ตลอดจนการนำไปใช้อ่านประกอบในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์การจัดการ และเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นต้น
Description: การศึกษาอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลอดจนโครงสร้างของตลาดแต่ละประเภท
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4453
Appears in Collections:ECO-07. ตำรา/สื่อการสอน/การอบรม (อื่นๆ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.