วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
21-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง: ศึกษากรณีตามมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496สุรเชษฐ์ แก้วคำ
21-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง: ศึกษากรณีบริษัทนายจ้างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการสุธีรา สีมาวงษ์
21-October-2556ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลทวี ชอบชื่นชม
21-October-2556ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายพืชป่าธนภรณ์ ฉายาชวลิต
21-October-2556ปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญานภัสถวัลย์ บุนนาค
21-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกบุษบา ประชาฉาย
20-October-2556ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสัญชัย เนินปลอด
20-October-2556ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้ามนุษย์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์:ศึกษากรณีการขายบริการทางเพศบนเว็บแคมชัยยุทธ เลิศหทัยดี
20-October-2556ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลธุรกิจและการผลิตเกมคอมพิวเตอร์ตันติกร สิรเวทย์
20-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาภายใต้กรอบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนนำโชค หมั่นทำ
20-October-2556มาตรการทางกฎหมายเพื่อนำเกษตรพันธะสัญญามาใช้ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยลลดา ปิ่นเพชร
20-October-2556มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของสภาวิชาชีพร่วมกับสมาชิกพรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
20-October-2556ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้สิทธิบัตรยาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542วิศิษศักดิ์ เนืองนอง
16-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ดรุณี นันทชัย
16-October-2556ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540กุลปราณี ศรีใย
16-October-2556มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพรับประกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนสันต์ฤทัย สวยดี
16-October-2556มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุมาพร พงศ์โสภิตานันท์
16-October-2556ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550:ศึกษากรณีการสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดในชั้นก่อนมีคำพิพากษาเกียรติพงษ์ กมขุนทด
16-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานนวลนภา อภิบาลศรี
16-October-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชนเกศรา ระจะนิตย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27