Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 365 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การนำนโยบายไปปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาค ในจังหวัดนครราชสีมาอลงกต แผนสนิท
2555การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด : ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบกศรีเพ็ญ อนันตธนะสาร
2555บทบาทของรัฐบาลในการกำกับสื่อมวลชน และการตอบสนองของสื่อมวลชนนรณฏฐ ไชยคำ
2555การพัฒนาแบบจาลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
2557การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในเขตชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีฐากูร หอมกลิ่น
2555ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อการได้รับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล : กรณีศึกษา เขตดอนเมืองประธาน ทรัพย์ประดิษฐ์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ธิติ ศรีใหญ่
2555ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างทุทางสังคมกับการจัดการอย่างยั่งยืน ของภาคอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวนิชย์ ไชยแสง
2555ผลกระทบของการนำเทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายของบริษัทยาในประเทศไทยวิโรจน์ ทิพย์วิบูลย์ชัย
2555ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการ เรียนรู้ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาศศิธร วชิรปัญญาพงศ์