S_CHO-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [276] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 276
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การอิสระในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550จิรัชยา ธรรมคุณ
23-February-2556ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนในคดีจราจรจุมพล จั่นสังข์
11-October-2555ปัญหากฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยบุศรา เมตตา
11-October-2555ปัญหาทางกฎหมายผังเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนธนกร ดรรชนีมาศ
11-October-2555ปัญหากฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน: ศึกษากรณีอำนาจและหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภาสกร ชัยรุ่งโรจน์สกุล
21-September-2555ปัญหาทางกฎหมายในการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจิม มงคลสุข
21-September-2555ปัญหาการกำหนดโทษทางอาญา: ศึกษากรณีการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534อริสรา กันดิษฐ์
21-September-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษากรณีการขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาวีนัส หมุดธรรม
14-September-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชนเกศรา ระจะนิตย์
14-September-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานนวลนภา อภิบาลศรี
14-September-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550:ศึกษากรณีการสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดในชั้นก่อนมีคำพิพากษาเกียรติพงษ์ กมขุนทด
13-September-2555มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุมาพร พงศ์โสภิตานันท์
13-September-2555มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพรับประกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนสันต์ฤทัย สวยดี
13-September-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540กุลปราณี ศรีใย
13-September-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ดรุณี นันทชัย
13-September-2555ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้สิทธิบัตรยาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542วิศิษศักดิ์ เนืองนอง
13-September-2555มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของสภาวิชาชีพร่วมกับสมาชิกพรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
13-September-2555มาตรการทางกฎหมายเพื่อนำเกษตรพันธะสัญญามาใช้ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยลลดา ปิ่นเพชร
23-August-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาภายใต้กรอบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนนำโชค หมั่นทำ
23-August-2555ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลธุรกิจและการผลิตเกมคอมพิวเตอร์ตันติกร สิรเวทย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 276