ACC-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [7] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทมีี่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทยกมลภู สันทะจักร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยกรรณิการ์ ผิวสะอาด
2560อิทธิพลของความรู้ความสามารถ คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยกิตติคม จีนเหรียญ
2560ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยภัชรพรรณ์ กรรโณ
2561ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในประเทศไทยศุภสี นัยศิริ
2560ระบบการควบคุมภายในที่ดี และธรรมาภิบาลที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยสราวุธ ดวงจันทร์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจอาเซียน (AEC)วีรยุทธ สุขมาก
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7